Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze strony: https://szablonwcag.pl/

I. INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORCY

Strona internetowa działająca pod adresem https://szablonwcag.pl/ , prowadzona jest przez Grupę WW GovTech Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. Rzeszowa XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000883070, NIP: 5170413548, REGON: 388128759, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł, opłacony w całości. 

II. DEFINICJE 

Klient: 

Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną lub każdy inny podmiot prawa, z którym Operator zawiera umowę sprzedaży. 

Konsument: 

Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nabywa produkty oferowane przez stronę internetową https://szablonwcag.pl/ w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Operator: 

Grupy WW GovTech Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów. 

Umowa: 

umowa sprzedaży świadczona drogą elektroniczną. 

Strona: 

strona internetowa znajdująca się pod adresem: https://szablonwcag.pl/

Regulamin: 

niniejszy regulamin 

III. DOKUMENTACJA ZAKUPÓW 

3.1. Na wszystkie zamówione towary na Stronie https://szablonwcag.pl/ wystawiane są faktury VAT lub e-Faktury. 

3.2. Na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podarku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) od 1 stycznia 2013 r. opłacenie pierwszej e-Faktury oznacza brak sprzeciwu na otrzymywanie rozliczeń w takiej formie. Tym samym uważa się, że Klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-Faktur. 

3.3. E-Faktura jest tak samo ważna jak faktura papierowa, nawet jeżeli brak jest na niej podpisu kwalifikowanego, tzw. podpisu elektronicznego. 

3.4. E-Faktura jest dokumentem przesyłanym drogą elektroniczną w formacie PDF. Do jej odczytania wymagana jest przeglądarka dokumentów PDF (np. darmowa: Adobe Reader). 

IV. INFORMACJE OGÓLNE 

4.1. Klient za pośrednictwem Strony znajdującej się pod adresem https://szablonwcag.pl/ może zawierać umowy sprzedaży elektronicznej wskazane w pkt.VI. 

4.2. Klient może korzystać ze Strony pod warunkiem posiadania narzędzi niezbędnych do komunikowania się ze Stroną tj: 

 • Aplikacji przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 9.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej ni| 10.0, 
 • Włączonej obsługi JavaScript, 
 • Aktywnego adresu e-mail. 

4.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z niniejszym regulaminem korzystanie ze Strony przez Klienta. 

4.4. Klient nie może bez zgody Operatora wykorzystywać jego nazwy, logo Strony, materiałów oraz innych elementów tworzących Stronę, w tym wszystkich elementów graficznych Strony oraz układu i kompozycji Strony – tzw. layout strony. 

4.5. Klient zobowiązany jest podawać podczas procesu składania zamówień prawdziwe, aktualne i pełne dane osobowe. Operator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez klienta nieprawdziwych, błędnych lub niepełnych danych. 

V. PRODUKTY 

Klient korzystający ze strony internetowej  https://szablonwcag.pl/ może zawierać z Operatorem umowy sprzedaży, których przedmiotem są produkty oferowane za pośrednictwem tej strony. Na stronie internetowej  https://szablonwcag.pl/ znajdują się szczegółowe opisy produktów i ich ceny. 

VI. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZĄ 

6.1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną: 

Warunkiem korzystania z usług jest spełnienie następujących wymagań technicznych, niezbędnych do złożenia zamówienia: 

 1. połączenie z siecią Internet; 
 1. dowolna przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera stron www 
 1. przeglądarka powinna akceptować technologię „cookies”; 

6.2. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usługi: 

Klient realizacje zamówienie po dokonaniu czynności określonych w pkt. a-h tj.: 

 1. Wybranie towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu klikając w przycisk – odsyłacz Kup teraz nowy szablon WCAG 2.1;
 2. W pozycji „Twoje zamówienie” należy określić sposób finalizacji zamówienia, poprzez kliknięcie w jedną z aktywnych sposobów.  
 3. Po sprawdzeniu danych zamówienie można sfinalizować klikając w button Kupuję i płacę 
 4. Umowę uważa się za zawartą w momencie przyjęcia opłacenia Zamówienia. 

6.3. Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie usług elektronicznych: 

W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości związanych ze świadczoną usługą elektroniczną, wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać na adres e-mail: helpdesk@grupaww.dev. Operator podejmie działania związane z usunięciem nieprawidłowości w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

6.4. Informacje dot.  możliwych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną: 

 1. Możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) – w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne. 
 1. Sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci. 
 1. Możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie. 
 1. Kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia. 
 1. Możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub “złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika. Niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujące pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax itp. 

VII. CENY 

7.1. Wszystkie ceny podane na Stronie są podawane w polskich złotych (PLN), 

7.2 Na Stronie podawane są ceny netto i ceny brutto produktów. Ceny brutto zawierają wszelkie składki, jak cła i podatki, w tym podatek VAT, za wyjątkiem kosztów przesyłki, które zależą od sposobu jej realizacji. 

7.3. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której klient zamówił towar w zamówieniu. 

VIII. ZAMÓWIENIA 

8.1. Zamówienia składane poprzez Stronę: 

 1. Mogą być składane przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny, za wyjątkiem przerw technicznych. 
 1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Operatorowi oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. 
 1. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”. Potwierdzenie o złożeniu zamówieniu generowane jest automatycznie i wysyłane drogą e-mail Klientowi. 
 1. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysyłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem zakupu oraz linkiem kierującym do pobrania pliku PDF z e-bookiem. Plik można pobrać raz w przeciągu 1 dnia. 

8.2. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. 

8.3. W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji, zawiadamia Klienta o braku możliwości zrealizowania zamówienia i dokonuje zwrotu wpłaconych należności. 

IX. DOSTAWA 

9.1. Towar zamówiony na Stronie https://szablonwcag.pl/  dostarczany jest drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. 

9.2. Realizacja zamówienia następuje do kilku godzin po potwierdzeniu otrzymania płatności przez Operatora. 

9.3. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT. W przypadku braku dokumentu, klient powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Operatora. 

X. PŁATNOŚCI 

10.1. Za zakupy na Stronie można zapłacić w następujący sposób: 

 1. Przedpłata przelew na konto, 
 1. Przedpłata płatność online (eService) 

10.2. Dane do przelewu; 

nazwa konta: Grupa WW GovTech Sp. z o.o., przy Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów 

numer konta: 42 1140 2004 0000 3102 8097 8003, bank:  Idea Bank SA 

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY 

11.1. Klientowi, zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; 

11.2 Operator ma obowiązek poinformować Klienta o utracie prawa odstąpienia od umowy. Klient może znaleźć taką informację po dodaniu produktu do koszyka, brzmi ona następująco: „Zamawiam natychmiastowe wykonanie umowy o świadczenie usług. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że utracę przysługujące mi prawo do odstąpienia od umowy z chwilą dokonania zakupu.” 

XII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW 

12.1. Operator odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za niezgodność produktu z umową zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2012r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. 2002 nr 141 poz.1176 wraz z późn. zm.). 

12.2. W przypadku stwierdzenia przez konsumenta  niezgodności towaru z umową, zobowiązany jest on złożyć reklamację do Operatora  na adres: biuro@grupaww-govtech.pl ze wskazaniem żądania wraz  z załączeniem kopii dokumentu zakupu (paragon fiskalny, faktura vat). Zgłoszenie reklamacyjne powinno, zostać złożone na adres e-mail: biuro@grupaww-govtech.pl

12.3. Po otrzymaniu reklamacji Operator niezwłocznie ustala z Konsumentem sposób w jaki dokona weryfikacji zgłoszonego żądania. W przypadku konieczności odesłania produktu na adres Operatora, koszty związane z przesłaniem produktu w przypadku uwzględnienia reklamacji, pokrywa Operator. 

12.4. Operator zobowiązany jest rozpatrzeć zgłoszoną reklamację Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Sposób rozpatrzenia reklamacji przesyłany jest na adres wskazany przez Konsumenta na piśmie lub pocztą elektroniczną. Uwzględniając reklamację Operator wskazuje termin, w którym zrealizuje zgłoszone żądanie. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie, uznaje się za uwzględnienie reklamacji. 

12.5. Operator ma prawo odmówić wymiany produktu, gdyby było to niemożliwe lub wymagało nadmiernych kosztów. W takim wypadku konsumentowi przysługują uprawnienia określone w ustawie, o której mowa w pkt.12.1. 

12.6. Konsument traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli nie zawiadomił Operatora w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową. 

12.7. Odpowiedzialność wobec Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową wynosi 2 lata od dnia wydania towaru. 

XIII. PRZERWY W DZIAŁANIU SKLEPU

13.1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do sklepu internetowego, spowodowany czynnikami niezależnymi od Operatora oraz wynikającymi z tego konsekwencjami. 

13.2. Operator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Strony, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności sklepu. Jednocześnie Operator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. 

XIV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY


14.1 W żadnym wypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej za utratę przez Klienta korzyści lub przychodów (lucrum caessans) dobrego imienia, poniesienia szkody na wizerunku, braku spodziewanej zmiany kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku zakupionych towarów ze strony

14.2 Operator nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w dostępie Klienta do Internetu lub przerw w świadczeniu usług spowodowanych nie wywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie.

14.3 Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z brakiem u Klienta odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem Loginu i Hasła lub udostępnieniem przez Klienta Loginu, Hasła lub Kodu osobom nieuprawnionym.

XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

15.1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów Strony podczas procesu składania, są przetwarzane przez Operatora w celu realizacji zamówienia. 

15.2. Operator oświadcza, iż realizuje wszelkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 nr 101. poz. 926 wraz z późn. zm.). 

15.3. Dane osobowe są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, gdy wymóg udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

15.4. Klient podając swoje dane osobowe podczas składania zamówienia, proszony jest o wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora w celach wskazanych w pkt.1 i zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku. 

15.5. Operator nie odpowiada za nieprawdziwe lub błędne dane podane przez Klienta. 

15.6. Operator zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. 

15.7. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient ma w szczególności prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych. 

15.8. Operator/Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Operator/Administrator dba o to, by operacje na danych osobowych były dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. 
15.9. Operator/Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Operatora/ Administratora. 

15. Dane kontaktowe: Grupa WW GovTech Sp. z o.o., Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, e-mail: rodo [at] grupaww-govtech.pl, telefon: +48 17 785 22 64. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres Grupa WW GovTech Sp. z o.o., Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, z dopiskiem RODO. 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

16.2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie 
Operator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, przy czym Klienta obowiązuje treść regulaminu z daty zawarcia umowy. 

16.3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Operatorem a Konsumentem będą rozpatrywały właściwe sądy polskie zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 

16.4 Integralną częścią niniejszego regulaminu są następujące dokumenty: